មានដំណឹងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ និង ការចាត់វិធានការលើ លោក ហ៊ុន សែន, Cambodia Political News Today

មានដំណឹងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ និង ការចាត់វិធានការលើ លោក ហ៊ុន សែន, Cambodia Political News Today
«មានដំណឹងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ និង ការចាត់វិធានការលើ លោក ហ៊ុន សែន» (ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧) (ព័ត៌មានព្រះអាទិត្យពេលព្រឹក និង ពេលល្ងាច) សូមអ«មានដំណឹងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ និង ការចាត់វិធានការលើ លោក ហ៊ុន សែន» (ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧) (ព័ត៌មានព្រះអាទិត្យពេលព្រឹក និង ពេលល្ងាច) សូមអ«មានដំណឹងលោក កឹម សុខា ថ្ងៃនេះ និង ការចាត់វិធានការលើ លោក ហ៊ុន សែន» (ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧) (ព័ត៌មានព្រះអាទិត្យពេលព្រឹក និង ពេលល្ងាច) សូមអ