ร่องจิต โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 16/01/61

ร่องจิต โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 16/01/61
ร่องจิต ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ ฐณิชาฌ์ อัมพวา 16/01/61 สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อร่องจิต ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ ฐณิชาฌ์ อัมพวา 16/01/61 สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อร่องจิต ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ณ ฐณิชาฌ์ อัมพวา 16/01/61 สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อ